TÜZÜK

GÜVENCE HİZMETLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı

 

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 02/02/2016  tarihinde “GÜVENCE HİZMETLERİ DERNEĞİ” kurulmuştur.

 

Güvence Hizmetleri Derneği izleyen maddelerde (GHD) kısa adi ile anılmıştır.

 

Madde 2. Merkez ve Şubeler

 

GHD’nın merkezi Ankara’dadır. Şubeleri yoktur.

 

Madde 3. Amaç

 

GHD’nın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve ilgili kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak, akademisyenleri, meslek mensuplarını, araştırmacıları, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirerek, sunulacak güvence hizmetleri vasıtasıyla karar vericilerin doğru veya daha doğru bilgi sahibi olarak karar vermelerini sağlayabilmek için karar süreçlerinde kullanılan bilgilerin ve bilgi içeriklerinin geliştirilmesi, bilginin hata ve/veya yanlışlık içerme riskinin düşürülmesi ve bilginin şeffaflığı ile kullanım etkinliğinin artırılması doğrultusunda ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, bilgi üreticilerinin ve kullanıcılarının bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda güvence hizmetleri alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek ve eğitim çalışmaları yaparak ilgililerin kariyer ilerlemelerine yardımcı olmak, güvence hizmetlerinin nitelikli elemanlar tarafından yerine getirilmesini sağlayacak teorik ve pratik çalışmalar organize etmek, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak, akademik, mesleki ve profesyonel anlamda güvence hizmetleri çerçevesinde Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmektir.

 

Madde 4. ÇalışmaKonuları

 

GHD, amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki konularda çalışmalarda bulunur.

 

4.1) Türkiye’ de güvence hizmetlerinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi, ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip korunması ve güvenliğinin arttırılması, konusu içerisine giren alanlarda teorisyen ve uygulayıcı niteliklerinin yükseltilmesi için ulusal veya uluslararası alanda genel kabul gören araçların, ilkelerin, esasların ve standartların geliştirilmesi ve yayınlar yoluyla ilgililere duyurulması, bunların benimsenip uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunulması,

4.2) Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı akademik, mesleki ve profesyonel kuruluşlar nezdinde üyelerini ve paydaşlarını temsil etmek, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak; üst akademik, mesleki ve profesyonel kuruluşlara üye olmak,

4.3) Güvence hizmetleri alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, meslek mensuplarının, profesyonellerin ve ilgililerin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve eğitimprogramları düzenlemek veya bu tür girişimlerekatkıda bulunmak,

4.4) Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak,

4.5) Paydaşlar arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanununda belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak ortaklık, sandık ve vakıf kurmak; kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek; lokal açmak, geziler düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak,

4.6) Güvence hizmetleri alanı içerisinde değerlendirilebilecek konulara ilişkin teori ve uygulama geliştirmek, gerektiği takdirde ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmakla görevli komiteler belirlemek; güvence programları, endeksleri, araştırma raporları ve yayınlar oluşturmak,

4.7) İlgili kurumlardan izin almak koşuluyla güvence hizmetleri alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, meslek mensuplarının, profesyonellerin ve ilgililerin yükselmelerini sağlamak için kuruluşlar ile işbirliği yapmak, giriş ve yeterlik sınavları açmak veya bu sınav kurullarına üye sağlamak; düzenlediği sınavlarda veya eğitim programlarında ulusal veya uluslararası geçerliliği temin edilmiş ve/veya akredite edilmiş sertifika vermek; bu doğrultuda akreditasyon sağlanabilmesi için ulusal veya uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunmak,

4.8) Güvence hizmetleri alanı içerisinde değerlendirilebilecek konulara ilişkin kitap, dergi vb. yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere yayın kurulu oluşturmak, telif hakları tesis etmek, vb. gibi faaliyetlerde bulunmak.

4.9) GHD bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak

4.10) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

 

Madde 5. Çalışma Biçimi

 

GHD amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için,

 

5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir,

5.2) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; paydaşların bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile yayınlar; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır. Yurtdışında uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar,

5.3) Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir,

5.4) Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.5) Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, isçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî veya özel kuruluşlardan maddî yârdim kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir.

5.6) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarınıgerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir.

 

 

Madde 6. Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

Madde 7. GHD’nın Amblemi

 

Derneğin amblemi siyah büyüteç içinde, kırmızı zemin üzerine siyah olarak, baş harfleri büyük ve alta sağlı sollu sıralı olmak üzere yazılmış, Güvence Hizmetleri Derneği ve büyütecin sapında beyaz terazi simgesi şeklinde belirlenmiştir. Büyüteç şeffaflığı ve güvence hizmetlerini, büyütecin siyah olması bilginin hata ve yanlışlık içerme riskinin varlığını, büyüteç içindeki zeminin kırmızı olması güvence hizmetlerinin önemini ve büyütecin sapındaki beyaz terazi tarafsızlığı ve adaleti simgelemektedir.

 

 

Madde 8. Üyelik Koşulları

 

GHD’ye asil üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

 

8.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,

8.1.1)Muhasebe, finans, iktisat veya sosyal içerikli güvence hizmetleri alanlarında olmak üzere veya sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmakta olan ve en az yüksekokul mezunu olanlar,

8.1.2) Bilgi teknolojisi, risk yönetimi, denetimi vergi, muhasebe konularında görev yapmakta olan uzmanlar, bunlarla faal ilişki içinde olan ve ilgili alanlarda deneyimli olanlar,

8.1.3) Üniversitelerin ilgili bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretimelemanları, ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar veya yapanlar,

8.1.4)İlgili alanlarda çalışmış ve emekli olmuş olanlar.

 

8.2) Tüzel kişiler:

8.2.1) Üniversiteler, Enstitüler, Yüksek Okullar, Araştırma Merkezleri

8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları,

8.2.3)Muhasebe, finans, iktisat veya sosyal içerikli güvence hizmetleri alanlarında olmak üzere veya sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,

8.2.4) Sivil toplum kuruluşları.

 

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, GHD’ya ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle GHD üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar GHD’ya üye olamazlar.

 

 

 

Madde 9. Üyelik Türleri

 

  1. a) Onur Üyeliği

GHD’nİn amacına yönelik olarak olumlu katkı ve çalışmaları olduğu belirlenen Türkiye ve yabancı uyruklu kişiler onur üyesi olabilirler. Onur üyeliğine kabul koşulları yönetmelikle belirlenir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Onur üyeleri aidat ödemezler, ancak GHD’nin faaliyetlerinden ve asil üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.

 

  1. b) Asil Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın ve işbu tüzüğün öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Madde 10. Üyelik İşlemleri

 

GHD üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

 

10.1) GHD üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adaylar, GHD amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Formu” nu doldurup GHD Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

10.2) GHD Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

10.3) Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır.

 

Madde 11. Üyelerin Yükümlülükleri

 

Üyeler ödenti vermek, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Madde 12. Üyelikten Ayrılma

 

Gerçek kişilerde üyelik ölüm ile tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile sona erer. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla GHD üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar olan tüm yıllık ödenti borçlarını ödemesi zorunludur.

Madde 13. Üyeliğin Sona Ermesi

 

GHD üyeliği aşağıda gösterildiği üzere sona erer.

 

13.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ya da GHD ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma,

13.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme,

13.3) Kişisel davranışlarıyla GHD’nin saygınlığını zedeleme; GHD’nin amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etmek; GHD’dan yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokma hallerinde Disiplin Kurulunun incelemesi ve teklifi ile yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkanlar ya da çıkarılanlar, GHD’nin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

Madde 14. Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz

 

GHD Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapmasını bekler. Disiplin Kurulu ilgili üyeye ilişkin raporunu yönetim kuruluna sunar. Disiplin kurulunun ilgili üyeye ilişkin olarak üyelikten çıkarma teklifi, Yönetim Kurulu tarafından gizli olarak oylanır. Şayet Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğu, üyelikten çıkarma teklifini onaylarsa, karar üyeye yazılı olarak bildirir.

 

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karsı GHD Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

 

Üyenin, Genel kurul kararlarına karsı mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakki saklıdır.

 

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da üyeliği sona eren üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde GHD Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

Madde 15. GHK’nın Organları

 

GHK’nın organları aşağıda gösterilmiştir.

 

15.1) Genel Kurul

15.2) Yönetim Kurulu

15.3) Denetleme Kurulu

15.4) Disiplin Kurulu

 

Madde 16. Genel Kurulun Toplanma Sekli ve Zamanı

 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul bu Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan ve bu Tüzüğün 20. maddesinde yazılı hallerde olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul, olağan olarak üç yılda bir Mart ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile GHD merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre diğer bir yerde toplanarak çalışmalarına baslar.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

Madde 17. Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

 

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

 

17.1) Yönetim Kurulu, GHD üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

17.2) Genel Kurula katılacak üyeler, elektronik posta yolu veya normal posta ve www.GHD.org.tr adresi aracılığı ile en az (16) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre sekiz günden az ve 1 aydan çok olamaz.

17.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına baslar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

17.4) Toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri birikildiği takdirde en az (16) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı yöntemle üyelere bildirilir. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

17.5) Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

 

Madde 18. Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

 

18.1) Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, GHD Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

18.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra GHD Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter seçilir.

18.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10) u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

18.4) Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakki olup oylarını gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır.

 

Madde 19. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim,disiplin ve denetim kurulu üyelerin seçimleri, tek liste gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi bos bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile GHD’nin dağıtılmasına ilişkin kararlar ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

 

Madde 20. Olağanüstü Genel Kurul

 

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Olağan üstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

20.1) GHD üye sayısının (1/5) inin belirtilmiş ayni konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

20.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

20.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.

 

Madde 21. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul GHD’nin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

21.1) İlgili yasalar ile GHD Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

21.2) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile Yıllık Bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

21.3) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

21.4) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu Etik Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerini, asil ve yedek üye listeleri ayrı ayrı belirlenmek suretiyle gizli oyla seçmek,

21.5) GHD Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

21.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak,

21.7) GHD üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,

21.8) Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis etmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

21.9) GHD’nin uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunulması, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,

21.10) GHD’nin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

21.11) Gerekli diğer konularda karar vermek ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan isleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Madde 22. Yönetim Kurulu

 

GHD’nin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 

22.1) Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyeleri (3) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur.

22.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldıkları oy sırasına göre en geç yedi gün içinde göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Madde 23. Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

 

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

23.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Bir GHD asil üyesi, ardarda en fazla iki kez başkan seçilebilir.

23.2) Yönetim Kurulu, en az, ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

23.3) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı (3) ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

23.4) Yönetim Kurulu Başkanının, bulunmadığı zamanlarda BaşkanYardımcılarından birinin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine Yönetim Kurulu toplanır ve çalışmalarını yapar.

23.5) Yönetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen (2) toplantıya katılmadıkları takdirde Kuruldan ayrılmış sayılırlar. Ayrılma Kurul kararı ile tespit edildikten ve üyeye de bildirildikten sonra ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

 

Madde 24. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

24.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

24.2) GHD’yı, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,

24.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

24.4) Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,

24.5) Disiplin Kurulu’nun raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,

24.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini sap­tamak, üyelere duyurmak,

24.7) Gerekli gördüğünde amaç ve çalışmalar ile mesleki konularda araştırma ve inceleme yapacak uzmanlık grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

24.8) GHD amaçları ve çalışma konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışına yönelik ödüller ihdas etmek,

24.9) GHD’nın yönetsel ve malî islerini yürütecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde islerine son vermek,

24.10) GHD Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp hazırlanan tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

24.11) GHD’nın düzenlediği proje, eğitim ve sınavlarda kurullarının oluşumunu, yapılış biçimini, koşullarını ve diğer hususları içeren “Yönetmelikler” ile gereken diğer yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak,

24.12) Ortaklık, iktisadî işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

24.13) Üyeler arası uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının çözümlenmesinde oluşturulacak Tahkim Komitesi kararlarının yönetsel işlemlerini yapmak,

24.14) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek,

24.15) Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gereği malvarlığını teslim almak ve ayni biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

24.16)Dış denetim yaptırma kararını vermek,

24.17) Gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

Madde 25. Denetleme Kurulu

 

GHD her türlü denetime açıkolduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu GHD yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar.

 

Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

25.1) Denetleme Kurulu, asil ve yedek üyeleri olmak üzere (3) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.

25.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

25.3) Denetleme Kurulu, GHD işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak maksadıyla altı ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir.

25.4) Denetleme Kurulu, GHK’nın bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan Çalışma Dönemi Programı ile Bütçe Yönetmeliği ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur.

 

Madde 26. Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Disiplin Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

26.1) Disiplin Kurulu, (3) asil ve (1) yedek üye olmak üzere, (3) yıllık süre için gizli oyla Genel Kurul tarafından seçilir.

26.2) Disiplin Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçer.

26.3) Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir.

26.4) Disiplin Kurulunun, üyelikten çıkarılma veya kural ihlâllerinin görüşüleceği toplantılarına hakkında karar verilecek üyenin bağlı olduğu kuruluş ile ilişkisi bulunanlar veya bu üye ile herhangi bir yakınlığı olanlar katılamazlar ve Disiplin Kurulunun toplantısında yerini yedek üyeye bırakırlar. Bu kuralı ihlâl etmeyen yedek üye, o toplantıda, asil üyenin yerine görev yapar.

26.5) Disiplin Kurulunun toplantıları ve kararları, Disiplin Kurulu defterine yazılır ve yazılı savunmalarla birlikte saklanır. Üye hakkında yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçları ile teklif ve kararlar en geç üç gün içinde Yönetim Kuruluna gönderilir.

26.6) Disiplin Kurulu; Dernek üyelerinin uymakla yükümlü olduğu Disiplin Kuralları belirlemek ve bu Disiplin Kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, Disiplin Kurulu, belirlenen Disiplin Kuralların yayımlanması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür ve üyelerin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlar. Kurul, kural ihlallerine ilişkin olarak yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

 

Madde 27. Disiplin Kurulunun Uygulamaları

 

Disiplin Kurulunun uygulama ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

27.1) Disiplin Kurulu, karar vermeden önce, ilgili üyenin savunmasını alır. İlgili üye, en az bir hafta önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla belirlenen günde, savunmasını yapmak üzere çağrılır; gelmediği veya geçerli özrünü bildirmediği takdirde, savunma, hakkından feragat etmiş sayılır ve özrünün kabulü durumunda, yeni bir gün belirlenerek bildirilir.

27.2) Disiplin Kurulunun raporu üzerine Yönetim Kurulunun kararına karşı ilgili üye, Yönetim Kurulu Başkanına verilecek bir dilekçeyle, Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz süresi, Disiplin Kurulu kararının, Yönetim Kurulu tarafından ilgili üyeye bildirilmesinden sonra başlar. Yönetim Kurulu, itirazdan sonra toplanacak ilk Genel Kurul gündemine gerekli maddeyi koymak zorundadır.

27.3) Genel Kurul toplantısında alınacak karara kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde,  ilgili üyenin GHD’dan yetki almaksızın GHD’yı yükümlülük ve borç altına sokan eylemi hakkında Yönetim Kurulunun adli mercilere başvurma hakki saklıdır.

 

Madde 28. Danışma Kurulunun Kurulusu ve Görevleri

 

Danışma Kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Bu haliyle danışma kurulu GHD’nın vitrinidir.

 

Danışma Kurulu üyeliği süreklidir. Bu açıdan Danışma Kurulu üyeliği, üyelikten çıkarma nedenleri doğmadığı veya kurul üyesinin şahsi talebi oluşmadığı sürece, üyenin ölümüne dek sürer. Danışma Kurulu üyeleri, Derneğin kurucuları, onursal üyeleri, görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanları, görev yapmakta olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile GHD’nin amacı ve çalışma konusu çerçevesinde alanla ilgili bilgileri, deneyimleri ve kimlikleri ile üst düzey saygınlık elde etmiş danışmanlardan oluşur. Danışma Kurulu sayısı sınırsızdır.

 

Danışmanlık, görev yapmakta olan Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve takip eden ilk Genel Kurul gündemine dahil edilerek, açık oylama ile asalet kazanır. Asaletini alan danışman, sürekli Danışma Kurulu üyesi olmuş olur. Ancak Danışma Kurulu üyeliği, takip eden ilk Genel Kurul Toplantısına kadar asaletini elde etmese de, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili tarihte başlar. Genel Kurul tarafından asaleti onaylanmayan danışman, Danışma Kurulundan çıkartılır. Danışma Kurulu üyeleri için, GHD’nin asil üyesi olma şartı aranmaz.

 

Danışma Kurulu senede en az bir kez olmak üzere toplanır. GHD’nın faaliyetleriyle ilgili görüşlerini sunar, tekliflerini, görüş ve temennilerini iletir.

 

 

Madde 29. Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları

 

GHD amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, yıllık plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalışma Komiteleri ile Uzmanlık Grupları kurulabilir. Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup GHD’nin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar ve gereğinde uygulama yapmakla görevli olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

29.1)  Çalışma Komiteleri ile Uzmanlık Grupları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Başkan ile Başkanın belirleyeceği en az (2) üyeden oluşur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantılarında bir Başkanve bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar.

29.2) Komiteler ve Gruplar çalışma programlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantı ve karar yeter sayıları salt çoğunluktur.

29.3) Herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine atama yapılır. Gereğinde üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir.

 

Madde 30. Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

 

GHD’in çalışma dönemi 1 Ocak’ta baslar ve 31 Aralık’ta sona erer.

 

GHD’in bütçesi, Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur.

 

Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

Madde 31. GHD’nın Gelirleri

 

GHD’nin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

31.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için, 31.2 maddesinde belirtilen yıllık ödenti tutarı kadardır.

31.2) Yıllık Ödenti: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğindevamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık ödenti, gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olarak Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.

31.3) GHD taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

31.4) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri,  kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

31.5) Sınav, eğitim ve proje gelirleri,

31.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

31.7) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerdensağlanacak gelirler,

31.8) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,

31.9) Diğer gelirler.

 

GHD, Tüzügün (5.5) madde/fıkrasında belirtildiği üzere isçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddiyardım kabul edebilir.

 

Madde 32. Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler

 

GHD’nın gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

 

32.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık Ödenti ilgili yılın Ocak ayında tahsil edilir.

32.2) Yıllık Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

32.3) Elden tahsil edilen GHD gelirleri, dernek tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

32.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası ya da makbuz ya da satış fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

32.5) Alindi Belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz satışfişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beşyıldır.

 

Madde 33. Defterler

 

GHD için, Dernekler Yönetmeliği’nde yazılı defterler yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak noterden veya il dernekler müdürlüğünden onaylanmış defterler tutulur.

 

Madde 34. Derneğin İç Denetimi

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 35. Derneğin Borçlanma Usulleri     

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 36. Ana Tüzük Değişikliği

 

GHD Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakki bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 37. GHD’nın Dağıtılması ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

 

Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

 

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki kati kadar üyenin katılması ve dağıtma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. GHD’nın dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir.

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Güvence Hizmetleri Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasındaderneğe ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye islemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beşyıldır.

 

Madde 38. Yönetmelikler

 

GHD Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

 

Madde 39. Hüküm Eksikliği

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğermevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 40. Yürürlük

 

Bu Ana Tüzük, İl Dernekler Müdürlüğünde onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

GÖREV ADI -SOYADI İMZA
GENEL BAŞKAN GANİTE KURT  

 

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SONER GÖKTEN  

 

 

GENEL SEKRETER ENDER GÜLER  

 

 

GENEL SAYMAN KAAN DEMİROĞLU  

 

 

ÜYE GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU